Allnature Tekutý odvápňovač 500 ml

Tekutý odvápňovač je vhodný k odstranění vápníku z různých povrchů a zařízení, kde se voda často používá. Vápník může způsobovat tvorbu vodního kamene na spotřebičích jako jsou rychlovarné konvice, kávovary, pračky, myčky na nádobí a vodovodní trubice. Vodní kámen může snižovat účinnost těchto zařízení a může vést k jejich poškození.

Odvápňovač funguje tak, že chemicky reaguje s vápníkem a odstraňuje ho z povrchu. To pomáhá udržet spotřebiče a vodovodní systémy čisté a funkční. Tekutý odvápňovač je obvykle dodáván ve formě koncentrovaného roztoku, který je smíchán s vodou podle návodu na obalu a aplikuje se na povrchy, které mají být odvápněny.


Použití pro kávovar: Smíchejte 125 ml odvápňovače s 500 ml vody ve vodní nádrži. Pokud má kávovar program na odvápnění, dodržujte jednotlivé kroky a pokyny výrobce. Případně zapněte stroj a nechte kapalinu protéct kávovarem. Pak postup opakujte s čistou vodou. Váš stroj je již odvápněn.

Složení:
L-(+)-mléčnou kyselinu 30%

Upozornění:
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Způsobuje poleptání dýchacích cest. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Skladování:
Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Obsah:
500 ml

Výrobce:
Allnature, s.r.o., Březhradská 148, 503 32 Hradec Králové, Česká republika.